วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายงาน ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ชื่อวิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัสวิชา 3000-1101
ระดับชั้น ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ภาษาต่างประเทศธุรกิจ, การตลาด

หัวข้อทำรายงาน
หน่วยที่ ๑.  การวิเคราะห์ และประเมินค่าสารจากการฟังและการดู   
1.1. สารให้ความรู้    
                           1.2. สารโน้มน้าวใจ  
                           1.3. สารที่สร้างความจรรโลงใจ
หน่วยที่ ๒.  การพูดในงานอาชีพ แลโอกาสต่างๆ     
                            2.1. การพูดในหน้าที่พิธีกร        2.5. การการกล่าวปราศรัย
                            2.2. การพูดบรรยายสรุป            2.6.  การกล่าวแสดงความยินดี
                            2.3. การพูดประชาสัมพันธ์       2.7. การกล่าวอวยพรในงานมงคลต่างๆ
                            2.4. การพูดโฆษณา                  2.8. การกล่าวไว้อาลัย
หน่วยที่ ๓.   การเขียนจดหมายธุรกิจ            
3.1. จดหมายสมัครงาน             3.5. จดหมายสั่งซื้อ
                           3.2. จดหมายขอเปิดเครดิต        3.6. จดหมายต่อว่าและปรับความเข้าใจ
                           3.3.  จดหมายเสนอขายสินค้า และบริการ  3.7. จดหมายทวงหนี้ และเตือนหนี้
                           3.4. จดหมายสอบถาม                3.8. จดหมายไมตรีจิต
             หน่วยที่ ๔.  การเขียนบันทึก
                           4.1. ความหมายและความสำคัญของการบันทึก
                           4.2. หลักการเขียนบันทึก/ประเภทของบันทึก
                           4.3. การเขียนบันทึกข้อความ / การลงท้ายบันทึกข้อความ
             หน่วยที่ ๕.    การเขียนข้อความโฆษณา       พร้อมยกตัวอย่าง            
             หน่วยที่ ๖.    การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์   พร้อมยกตัวอย่าง                        
             หน่วยที่ ๗.    การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ     พร้อมยกตัวอย่าง            
             หน่วยที่ ๘.    การเขียนคำขวัญในงานอาชีพ          2  ประเภท   พร้อมยกตัวอย่าง      

เรื่องละ600บาทพร้อมส่งไฟล์เป็นไฟล์เวิร์ดและคำนำจัดรูปเล่มเรียบร้อยครับสนใจติต่อ 
Email: snintro@gmail.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น