วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายงาน เศรษฐกิจพอเพียง


ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียง  
รหัสวิชา 3000-1306
ระดับชั้น ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ภาษาต่างประเทศธุรกิจ, การตลาด

หัวข้อการทำรายงาน
บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม่
มองหน้าและหลังก่อนวิกฤติเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจฟองสบู่สู่วิกฤติเศรษฐกิจไทย
วิกฤติเศรษฐกิจของไทย
เศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
การสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศ
บทที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
ความหมายและความเป็นมาของทฤษฎีใหม่
หลักการและแนวคิดทฤษฎีใหม่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพอเพียงทางเศรษฐกิจตามแนวคิดของทฤษฎีใหม่
ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่
แนวทางในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 3 การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและแนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ข้อดีข้อเสียของการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรตาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยทั่วไป
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการผลิตตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการบริโภคตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 5 วิถีไทยกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชนบทกับเศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 6 การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรณีศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่
กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ

เรื่องละ700บาทพร้อมส่งไฟล์เป็นไฟล์เวิร์ดและคำนำจัดรูปเล่มเรียบร้อยครับสนใจติดต่อ
Email: snintro@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น