วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายงานการขายเบื้องต้น


ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น
รหัสวิชา 3200-0004
ระดับชั้น ปวส.ภาษาต่างประเทศธุรกิจ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวข้อการทำรายงาน
บทที่1.ความสำคัญของการขายและแนวทางความคิดทางการตลาด
ความหมายและความสำคัญของการขาย
แนวความคิดเกี่ยวกับการขาย
หน้าที่ของการขาย
ความหมายและความสำคัญของการตลาด
แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด
หน้าที่ของการตลาด
ความสัมพันธ์ระหว่างการขายและการตลาด
บทที่2.ประเภทและลักษณะของการขาย
ประเภทของงานขาย
ลักษณะของงานขาย
ประเภทของพนักงานขายตามลักษณะงานขาย
ความสัมพันธ์ของงานขายกับหน้าที่ของการส่งเสริมการตลาด
บทที่3 ช่องทางการจัดจำหน่าย
ความหมายและความสำคัญของช่องทางการจัดจำหน่าย
ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย
การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจำหน่าย
ปัญหาของช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่4.การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ความหมายและความสำคัญของการโฆษณา
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
สื่อที่ใช้ในการโฆษณา
ความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการขาย
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมการขาย
ประเภทและวิธีการส่งเสริมการขาย
บทที่5.ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความสำคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
แหล่งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บทที่6.ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า
ความหมายและประเภทของลูกค้า
พฤติกรรมของลูกค้าหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค
ความต้องการและแรงจูงใจในการซื้อสินค้า
ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า
บทที่7.ความรู้เกี่ยวกับกิจการ
ความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงานขายต้องศึกษา
แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการ
ประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับกิจการ
บทที่8 ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
ความหมายและความสำคัญของคู่แข่งขัน
ความจำเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน
วิธีการที่พนักงานขายจะชนะคู่แข่งขัน
ประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
บทที่9.เทคนิคการขาย
ความหมายของเทคนิคการขาย
ขั้นตอนของเทคนิคการขาย
บทที่10 คุณสมบัติที่ดีของพนักงานขาย
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานขาย
คุณสมบัติที่ดีของพนักงานขายที่นายจ้างพึงปรารถนา
คุณสมบัติที่ดีของพนักงานขายที่ลูกค้าพึงปรารถนา
ลักษณะของพนักงานขายที่จะชนะใจลูกค้า
ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย
เทคนิคของการชนะใจลูกค้า
บทที่11 จรรยาบรรณของนักขาย
ความหมายและประโยชน์ของจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณและมารยาทของนักขาย
จรรยาบรรณของนักขายที่มีต่อลูกค้า
จรรยาบรรณของนักขายที่มีต่อกิจการ
จรรยาบรรณของนักขายที่มีต่อคู่แข่งขัน
จรรยาบรรณของนักขายที่มีต่อสังคม
สาเหตุที่ทำให้นักขายขาดจรรยาบรรณ
การสร้างเสริมจรรยาบรรณให้กับนักขาย
บทที่12 โอกาสและความก้าวหน้าของอาชีพการขาย
ความสำคัญของอาชีพการขาย
องค์ประกอบที่สร้างความสำเร็จให้กับอาชีพการขาย
ปัจจัยสนับสนุนการประกอบอาชีพการขาย
โอกาสและความก้าวหน้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพการขาย
เทคนิคการสร้างความสำเร็จในอาชีพการขาย

เรื่องละ800บาทพร้อมส่งไฟล์เป็นไฟล์เวิร์ดและคำนำครับสนใจติต่อ Email: snintro@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น