วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายงานการใช้เครื่องใช้สำนักงาน


ชื่อวิชา การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
รหัสวิชา 3200-0005
ระดับชั้น ปวส.ภาษาต่างประเทศธุรกิจ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตร เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

หัวข้อการทำรายงาน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน
ความหมายและความสำคัญของเครื่องใช้สำนักงาน
วัตถุประสงค์การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
ประโยชน์ของเครื่องใช้สำนักงาน
การจัดประเภทของเครื่องใช้สำนักงาน
ประเภทของเครื่องใช้สำนักงาน
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเครื่องใช้สำนักงาน
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน
บทที่ 2 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
ประเภทของวัสดุที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
วิธีการใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
บทที่ 3 เครื่องคำนวณ
ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องคำนวณ
ประเภทของเครื่องคำนวณ
หลักเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องคำนวณ
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคำนวณ
ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิค
การบวกและการลบเลข (Addition  & Subtraction)
บทที่ 4 เครื่องคำนวณ (ต่อ)
การใช้แป้นพิมพ์เลขรหัส
การใช้แป้นรวมย่อย
การคูณและการหารเลข (Multiplication and Division)
การคิดส่วนลด การคำนวณผลกำไร และราคาสุทธิ
การคิดราคาสินค้าและเงินทอน
บทที่ 5 การบันทึกเงินสด
ความสำคัญของเครื่องบันทึกเงินสด
ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเงินสด
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเงินสด
ส่วนประกอบของเครื่องบันทึกเงินสด
ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องบันทึกเงินสด
บทที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
การดูแลและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ขั้นตอนและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์
บทที่ 7 เครื่องถ่ายเอกสาร
ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องถ่ายเอกสาร
ความสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสาร
ประเภทของเครื่องถ่ายเอกสาร
ประโยชน์ของเครื่องถ่ายเอกสาร
หลักเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร
ส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร
ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
บทที่ 8 เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
ความสำคัญของเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
ประโยชน์ของเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
ประเภทของวัสดุที่ใช้กับเครื่องอาดสำเนาระบบดิจิทัล
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
ส่วนประกอบของเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
       ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
บทที่ 9 เครื่องโทรศัพท์
ประวัติและวิวัฒนาการของโทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์
หลักในการใช้โทรศัพท์
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องโทรศัพท์
บทที่ 10 เครื่องโทรสาร
ความสำคัญของเครื่องโทรสาร
การดูและบำรุงรักษาเครื่องโทรสาร
ส่วนประกอบของเครื่องโทรสาร
วิธีการใช้เครื่องโทรสาร

เรื่องละ800บาทพร้อมส่งไฟล์เป็นไฟล์เวิร์ดและคำนำครับสนใจติต่อ Email: snintro@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น